[6 BUỔI - MOS] Chứng chỉ MOS 2016 (EXCEL)

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
E246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
E246-C
2-4-6 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
E246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH