[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 11/10/2020

07/10/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 11/10/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 06/09/2020

29/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi các ngày 06/09/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 23/8/2020

24/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi các ngày 23/8/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/09/2020

23/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 27/09/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 26/7 và 9/8 và 16/8/2020

11/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi các ngày 26/07, 9/8 và 16/8/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 13/09/2020

09/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 13/09/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 19/07/2020

03/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 19/07/2020

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 06/09/2020

01/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 06/09/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 12/07/2020

25/08/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 12/07/2020

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 23/08/2020

19/08/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 23/08/2020.